top of page
Parked Cars

גודש וחניה

הכבישים והחניות בישראל הינם משאבים הנמצאים במחסור, בעוד שמספר הולך וגדל של אנשים מעוניינים להשתמש בהם. עובדה זו מבטיחה כי ללא טיפול ושינוי יסודי במדיניות ובגישה לחלוקת משאב הכבישים והחניות בישראל, מצוקת הגודש תלך ותחריף מדי שנה.

החזון - וויסות התנועה בכבישים
Future Mobility IL מקדמת פתרונות עדכניים וברי קיימא  אשר ייטיבו עם הציבור ויחסכו למשק עשרות מליוני שקלים:
ניהול חכם של שטחי חנייה קיימים - צמצום חניות לטובת פיתוח תשתיות לתחבורה ציבורית, דו-גלגלי והליכה, תמחור חנייה דיפרנציאלי, קידום השימוש באמצעים טכנולוגיים לייעול השימוש בשטחי חנייה, שינוי המדיניות העירונית בנושאי חנייה, שינוי רגולציה לגילום שווי שימוש בחנייה.
מחיר דרך - תמחור הנסיעה באופן שמשקף את העלויות למשק, מעודד הפחתת שימוש בנסיעה יחידנית ברכב פרטי ומייצר משאבים חדשים לטובת פיתוח חלופות ניידות.

מעוניינת לקדם פתרונות לניהול תנועה?
מעוניין להשפיע על עיצוב המדיניות העתידית בתחום התחבורה?

10\2020

נייר עמדה - מיסוי שאטלים בישראל

נייר עמדה אשר בוחן לעומק את סוגיית המיסוי על שאטלים אל וממקומות העבודה בישראל.

10\2020

מצגת - מיסוי שאטלים בישראל

נייר עמדה אשר בוחן לעומק את סוגיית המיסוי על שאטלים אל וממקומות העבודה בישראל.

02\2020

נייר עמדה - הפחתת השימוש ברכב פרטי במגזר הציבורי

מסמך המפרט אפשרות נוספת לקבלת הוצאות ניידות ללא צורך להיות בעל רכב פרטי - הצהרת עובד על הוצאות ניידות.

02\2020

מצגת - רכבים במגזר הציבורי

מצגת מהועדה המקצועית שערכנו בנושא הגודש בישראל בה עסקנו בנושא הרכב במגזר הציבורי. בועדה הצגנו נתונים אודות היוממות בישראל, את האופציות הקיימות כיום בישראל להסדר עבודה מרחוק ואת החסמים הקיימים בהטמעת העבודה הגמישה במגזר הציבורי בישראל.

12\2019

נייר עמדה - מחירי חניה

שינוי מדיניות החניה הוא אמצעי אחד כחלק משינוי כולל במדיניות תחבורה. על כן, שינוי מדיניות החניה צריך לכלול עידוד הפחתת השימוש ברכב הפרטי באמצעים נוספים, במקביל לעידוד השימוש והפיתוח של מערכות תחבורה ציבורית ואמצעי תחבורה נוספים.

11\2019

מצגת - חניונים ציבוריים בעולם ה-MaaS

מצגת שהוצגה בועדה המקצועית שערכנו בנושא חניונים ציבורים ברחבי העולם, תמחור בארץ ובעולם, ניהול הביקושים ואסטרטגיות אפשריות.

מאת Future Mobility IL

עוד בנושא

01\2020

מצגת - מצב המשק הישראלי

מצגת שהפיק בנק ישראל לטובת דיון בועדת הכספים בה מוצג מצב המשק הישראלי והתחזית להתפתחותו.

01\2020

סקירת אגף הכלכלן הראשי - הכנסות ממיסוי רכב

דו"ח שהפיק אגף הכלכלן הראשי באוצר אשר מסכם את ההכנסות ממיסוי על רכבים בישראל.

12\2019

מדד חניה עולמי

מסמך המציג את מחירי החנייה ברחבי ערים שונות בעולם בצד המדרכות ברחובות והן מחוץ לרחובות.

12\2019

מצגת - חניונים ברחבי תל אביב-יפו

מצגת מתוך פגישה עם מנכ"ל אחוזת החוף כחלק מהועדה המקצועית שערכנו בנושא מימוש חזון התחבורה העירוני.

12\2019

מסמך הערכה של ה-OECD להפחת הגודש בישראל

מסמך מקיף שכתבו אנשי ה-OECD אשר מעריך את השפעת הגודש בישראל על המשק הישראלי ובוחן את הדרכים האפקטיביות ביותר להתמודד עם התופעה.

09\2018

להתיר את הקשר הגורדי

מתווה תחבורתי שכתב פרופ' מנואל טרכטנברג בשיתוף עם שוקי כהן, ניר שרב ואלון פרדו אשר מציע הצעות ליישום מדיניות תחבורה בטווח הקצר.

12\2017

נייר עמדה - אגרות גודש בישראל

נייר עמדה מקיף שכתבו פרופ' עומר מואב וגב' שני שרייבר אשר בוחן את סוגיית אגרות הגודש בישראל ומציע מסקנות והמלצות ליישום מדיניות בנושא.

bottom of page