top of page

תוצרים וניירות מדיניות

 Future Mobility IL משתפת את תוצריה עם כלל בעלי העניין בכדי לקדם הצעות ופתרונות יעילים, מבוססי מחקר וברי קיימא בעולם התחבורה.

2021\7

נייר מדיניות - רשויות מטרופוליניות לתחבורה

נייר מדיניות של Future Mobility IL שכולל המלצות של החברה בנוגע להקמת רשויות מטרופוליניות לתחבורה בישראל. ההמלצות מתבססות על עבודות מחקר שנעשו בארץ ועל ניסיון שנלמד מרשויות מטרופוליניות שקיימות בעולם.

2020\11

מכתב לשרת התחבורה - שדרוג מערך התחבורה הציבורית

מכתב המציג את פנייתנו לשרת התחבורה בהצעה לשדרג את מערך התחבורה הציבורית ולסייע בקידום אלטרנטיבות הגעה לעבודה.

2020\11

מצגת - מוניות חשמליות

מצגת הליווי לדיון הועדה לקידום רכב חשמלי בנושא מוניות חשמליות.

2020\11

נייר עמדה - מוניות חשמליות

נייר עמדה אשר בוחן את סוגיית המוניות החשמליות בארץ ובעולם.

2020\10

נייר עמדה - מיסוי שאטלים בישראל

נייר עמדה אשר בוחן את סוגיית המיסוי על שאטלים אל וממקומות העבודה בישראל.

2020\09

מענה עיריית תל אביב-יפו - רגולציית קורקינטים - חיוב בקסדות

מכתב מענה מטעם עיריית תל אביב-יפו בנוגע לפנייתנו בבקשה לדחות את חיוב חלוקתן של קסדות שיתופיות.

2020\09

מכתב למשרד האנרגיה - דחייה בלוחות הזמנים למכרז עמדות טעינה למעסיקים

מכתב ששלחנו למשרד האנרגיה ובו בקשתנו לדחות את לוחות הזמנים לעמידה ביעדי המכרז בחצי שנה, זאת לאור השלכותיו של משבר הקורונה על המשק הישראלי.

2020\09

מכתב לעיריית תל אביב-יפו - רגולציית קורקינטים שיתופיים - חיוב בקסדות

מכתב ששלחנו לעיריית תל אביב ובו בקשה לדחות את החיוב בחלוקת קסדות שיתופיות על ידי החברות.

2020\09

מסמך התייחסות - תזכיר החוק לניסויים ברכב אוטונומי

מסמך ההתייחסות ששלחנו בעקבות קיום הפורום המקצועי האזרחי בנושא רכב אוטונומי.

2020\08

מענה מטעם שרת התחבורה - שדרוג התחבורה הציבורית

מכתב המענה מטעם שרת התחבורה למכתבנו מחודש יולי בו הצגנו את הצעתנו לשדרוג מערך התחבורה הציבורית.

2020\08

מכתב לראש אגף בתחבורה בעריית ת"א יפו - פיילוט סיירת לסידור כלים שיתופיים

מכתב המציג את פנייתנו לעירייה בבקשה לקיים פיילוט שיאפשר לחברות הכלים השיתופיים מעורבות גוברת בסידור הכלים במרחב הציבורי במטרה להפחית את הצורך ההולך וגובר של העירייה בקיום אכיפה.

2020\07

מכתב לשרת התחבורה - שדרוג מערך התחבורה הציבורית

מכתב המציג את פנייתנו לשרת התחבורה בהצעה לשדרג את מערך התחבורה הציבורית בתקופה הנוכחית על מנת לאפשר את חזרת התחבורה הציבורית לשגרה.

2020\06

מכתב לשרת התחבורה - אפליקציות תשלום עבור תחבורה ציבורית 

מכתב המציג את פנייתנו לשרת התחבורה בהצעה לאפשר את התשלום עבור תחבורה ציבורית באמצעות אפליקציות אשר ייקלו על תהליך התשלום הנוכחי.

2020\06

מכתב למנכ"ל עיריית תל אביב - החרמת קורקינטים והצעת ייעול אכיפה 

מכתב המציג הצעתנו לשינוי מדיניות האכיפה בנוגע לקורקינטים ברחבי תל אביב.

2020\06

מכתב לראש הממשלה - השבת פעילות הרכבת

מכתב המתאר את הנעשה בארץ ובעולם בנוגע להפעלת רכבות ובו פנייה בדבר השבת הרכבת לפעילות מלאה.

05\2020

נייר עמדה - הפחתת השימוש ברכב פרטי במגזר הציבורי

מסמך המפרט אפשרות נוספת לקבלת הוצאות ניידות ללא צורך להיות בעל רכב פרטי - הצהרת עובד על הוצאות ניידות.

05\2020

מכתב למנכ"ל משרד הבריאות - החזרת התחבורה הציבורית לפעילות מלאה

המציאות שכפתה עלינו מגת הקורונה הביאה לצמצום ואף סגירה של רבים ממערכי התחבורה הציבורית. במכתב זה מפורטות המלצות בדבר חזרה של שירותי התחבורה הציבורית כמרכיב קריטי בחזרת המשק לפעילות ועם השלכות ארוכות טווח על פריון המשק.

05\2020

נייר מדיניות - עבודה מרחוק וגמישות שוק העבודה

נייר מדיניות זה סוקר את תחום העבודה מרחוק ומציג מודלים שונים אשר ניתנים ליישום בישראל כבר בטווח הקצר
וכן המלצות Future Mobility IL לקידום הנושא בארץ.

05\2020

נייר מדיניות - תחבורה בפריפריה

נייר מדיניות שנכתב בעקבות הוועדה שערכנו בנושא, אשר מציג מודלים שונים לשיפור התחבורה הציבורית בפריפריה
וכן המלצות מאת Future Mobility IL לקידום הנושא בארץ.

05\2020

מכתב לשר התחבורה - פיילוט דו גלגלי 

מכתב המציג הצעתנו לקידום פיילוט לסיבסוד נסיעות ברכבים דו גלגליים בערי הפריפריה.

12\2019

מחירי חניה

שינוי מדיניות החניה הוא אמצעי אחד כחלק משינוי כולל במדיניות תחבורה. על כן, שינוי מדיניות החניה צריך לכלול עידוד הפחתת השימוש ברכב הפרטי באמצעים נוספים, במקביל לעידוד השימוש והפיתוח של מערכות תחבורה ציבורית ואמצעי תחבורה נוספים.

12\2019

מכתב לשר התחבורה - הרחבת הנת"צ

עקב ההצלחה בנתוני 'נתיב פלוס', הוגשה בקשה לסימון מהיר של נתיבים רבי תפוסה/ נתיבי תחבורה ציבורית נוספים על נתיבים קיימים ;תוך שהוא מתגבר את תדירות נסיעות התחבורה הציבורית על נתיבים אלה.

10\2019

מכתב לשר התחבורה - פיילוט 'נתיב פלוס'

מכתב לשר התחבורה הודות מהלך הטמעת 'נתיב פלוס'. עידוד הקארפול כפי שבא לידי ביטוי ב'נתיב פלוס' ישפיע על חדירת הקארפול לישראל בהיקף משמעותי ויסייע מאוד במעבר ההדרגתי של הציבור למודלים של מוביליטי כשירות MaaS.

09\2019

מכרז הרכבים של משרד הבטחון

מכרז משרד הביטחון לבחירת רכבים, יכלול רכבי בנזין רגילים ואילו הרכבים ההיברדיים שהיו פופולריים מאוד בקרב הקצינים לא ייכללו באפשרויות שמאפשר המכרז - דבר המשליך משמעויות כבדות על זיהום האוויר.

08\2019

מכתב לראש רשות המיסים - שינוי במדיניות המס לרכבים נקיים

מכתב ששלחנו לראש רשות המיסים בעקבות פגישתנו בנושא. 

08\2019

סיכום דיון - חסמים בתשתית הטעינה

סיכום הדיון שערכנו במסגרת "שולחן עגול" בנושא בו השתתפו נציגי חברת החשמל, נציגי יבואניות הרכב החשמלי ונציגי חברות הטעינה.

07\2019

מכתב לראש אגף תקציבים וראש רשות המיסים - שינוי במדיניות המס לרכבים נקיים

מכתב ששלחנו לראש אגף התקציבים וראש רשות המיסים המציג את הצעתנו לשינוי מודל המיסוי שנקבע בהקשר לרכבים חשמליים מבלי לפגוע בהכנסות המדינה. 

07\2019

מכתב למנהל הרשות לתחבורה בעיריית ת"א - הסדרת כלים שיתופיים בעיר

מכתב המציג הצעתנו להסדרת נושא חניית הכלים השיתופיים בעיר ולהקמת פורום משותף לחברות המיקרו מוביליטי והעירייה.

06\2019

סקר - הפעלת תחבורה שיתופית בישראל

תוצאות סקר שערכנו בשיתוף המכון לגיאוקרטוגרפיה.

04\2019

הסרת חסמים בטעינת רכבים חשמליים

מכתב המפרט את החסמים והצעותינו בנושא טעינת רכבים חשמליים.

04\2019

פנייה למשרד התחבורה - עיכוב בהכשרת נהגי באוטובוסים

פנייה למשרד התחבורה בבקשה לקביעת נוהל ברור ומחייב של מתן תשובה למועמדים פוטנציאליים המעוניינים לקבל אישור לכשירות תחילת קורס נהגים - בתוך 14 ימי עבודה.

02\2019

מכתב לרכבת ישראל - קול קורא לאפניים חשמליים בשטחי הרכבת

מכתב המציג הצעתנו לשינוי סעיפים שונים מתוך הקול הקורא.

01\2019

פנייה למשרד התחבורה - עדכון נוסחת המיסוי הירוק

פנייה למשרד התחבורה בבקשה לקביעת נוהל ברור ומחייב של מתן תשובה למועמדים פוטנציאליים המעוניינים לקבל אישור לכשירות תחילת קורס נהגים - בתוך 14 ימי עבודה.

01\2019

תחבורה שיתופית לרכבת

מסמך המפרט את הצעתנו לניהול מערך נסיעות שיתופיות לתחנות רכבת ברחבי הארץ.

12\2018

חבישת קסדה באופניים וקורקינטים חשמליים

יש לעודד שימוש בחבישת קסדות תוך השקעה רבה של המדינה בפרסום ותמריצים לעידוד השימוש בקסדה, אך ללא חובת חבישה על בגירים, ולצד זאת - עידוד השימוש המושכל בפתרונות הדו גלגליים בקילומטר האחרון.

11\2018

חדירת הרכב החשמלי בישראל

צעדים נוספים המוצעים למשרד האנרגיה כתוספת על תוכנית כניסת הרכב החשמלי לישראל.

10\2018

רגולציה לאופניים חשמליים

על הרגולציה המתגבשת ע"י משרד התחבורה למצוא את נקודת האיזון העדינה שבין שמירה על בטיחות הרוכבים והולכי הרגל לבין המשך עידוד השימוש באופניים כאמצעי להפחתת השימוש ברכב הפרטי (וכפועל יוצא מכך – הגברת הבטיחות בדרכים בין השאר).

bottom of page