top of page
 המועצה הציבורית השנייה
בתאריך 2019\06\25 התכנסה הועדה הציבורית השנייה של Future Mobility.
הועדה השנייה עסקה בהצגתה של התכנית הממשלתית בתחום התחבורה ובבחינת היעדים שהוצבו בתכנית הממשלתית אל מול היעדים אותם הצבנו לאור המחקר שערכנו במסגרת כתיבתה של "התכנית הלאומית לחילוץ ישראל מהפקקים"
Save The Date  ועדה ציבורית 2.jpg
bottom of page