top of page
Working
Working at a Cafe

גמישות בשוק העבודה

בעיית הגודש בכבישים, ובמיוחד בשעות השיא סביב שעות העבודה, היא בעיה מרכזית שעומדת בפני ערים גדולות ברחבי העולם. גמישות בשוק העבודה הבאה לידי ביטוי בשעות עבודה גמישות ואפשור עבודה מרחוק עשויים להוביל לירידה בביקוש לנסיעות ובעומס בכבישים. גמישות בשוק העבודה מהווה גישה חדשה של מדיניות תחבורה וניהול ביקושים לתנועה.

החזון - מודל עבודה נוח וגמיש יותר

Future Mobility IL מובילה חשיבה מחדש על הצרכים של שוק העבודה מול הגורמים הבכירים במשק ומלווה מעסיקים ביצירת גמישות במודל העבודה תוך הפחתת הצורך בנסיעה, בפרט בשעות העומס. אנו פועלים ליצירת תמריצים להטמעת טכנולוגיות לעבודה מרחוק, מעבר לחישוב שעות נוספות על בסיס חודשי, ביצוע פיילוטים וסיוע למעסיקים מטעם משרדי הממשלה.
אנו מאמינים כי נקיטה בצעדים אלו יאפשרו למעסיקים הטמעה קלה יותר של מודל העבודה הגמיש ובכך יסייעו למדינת ישראל להפחית את עלותו של הגודש בכבישים.

רוצה לאפשר  גמישות תעסוקתית לצד עלייה בפריון העבודה? 

מאת Future Mobility IL

11\2020

סדנת מעסיקים - שיטות עבודה ושיקולים במעבר לסביבת עבודה היברידית.

הקלטת סדנת מעסיקים שערכנו בשיתוף חברת הייעוץ Deloitte, קואליציית Work From Home Israel וארגון "אישה בהייטק".

11\2020

מסמך רקע - שיטות עבודה ושיקולים במעבר לסביבת עבודה היברידית.

מסמך ההמלצות שליווה את סדנת המעסיקים.

11\2020

 שיטות עבודה ושיקולים במעבר לסביבת עבודה היברידית.

מסמך התוכן שליווה את סדנת המעסיקים.

07\2020

סרטון - השתתפות בועדת הפנים והגנת הסביבה

במסגרת מאמצינו לקדם את יוזמת העבודה מרחוק השתתפנו בדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת בראשות חה"כ מיקי חיימוביץ' בה המלצנו על נקיטת צעדים שיאפשרו את הטמעת העבודה מרחוק בשוק העבודה הישראלי.

05\2020

נייר מדיניות - עבודה מרחוק וגמישות שוק העבודה

נייר מדיניות הסוקר את תחום הגמישות בשוק העבודה ובו מוצגות המלצותינו בנושא. 

עוד בנושא

07\2020

מצגת - מתודות מובילות בסביבת העבודה הווירטואלית 

מצגת שהפיקה חברת הייעוץ Deloitte.

bottom of page