top of page

תחבורה אוטונומית

Car Dashboard

תחבורה אוטונומית

תחבורה אוטונומית מאפשרת הרחבה של שירותי תחבורה ציבורית שעד כה היו יקרים ולא יעילים. מדינת ישראל, אחת מנושאות הדגל של התחום מבחינה טכנולוגית, מאפשרת ניסויים של החברות המובילות בשוק. עם זאת, בשל קצב התפתחות הטכנולוגיה והמורכבות הרגולטורית, הטמעה נרחבת של שירותים דורשת מאמצים רבים ופעילות מול גורמים רבים.
 

החזון - הטמעת תחבורה חכמה בסביבה רגולטורית תומכת ומתאימה   
Future Mobility IL פועלת מול כלל הגורמים במשק במטרה ליצור תשתית רגולטורית חדשנית שתיתן מענה להתפתחויות הטכנולוגיות הקיימות בתחום הרכבים האוטונומיים באופן שיפחית את השימוש ברכב הפרטי תוך התחשבות בניהול סיכונים, בטיחות ואחריות, התווית קווים מנחים בהיבטים של תקני ייצור, רישוי, חוקי תנועה ותכנון תחבורתי מקיים. אנו מאמינים כי אימוץ טכנולוגיות חדשניות בתחום הרכב האוטונומי יאפשר הפחתה משמעותית של הגודש בכבישים והתייעלות משמעותית בשוק התחבורה בישראל.

רוצים לקחת חלק בקידום תחבורה אוטונומית בישראל?

מאת Future Mobility IL

09\2020

מסמך התייחסות - תזכיר החוק לניסויים ברכב אוטונומי

מסמך ההתייחסות ששלחנו בעקבות קיום הפורום המקצועי האזרחי בנושא רכב אוטונומי.

05\2019

מצגת - מפת דרכים רגולטורית להטמעת רכב אוטונומי בישראל

מצגת שהפקנו בשיתוף חברת הייעוץ BCG עבור כנס "חולץ פקקים" שנערך בדצמבר 2019 ובה המלצותינו בנוגע להטמעת רכב אוטונומיים בישראל.

05\2019

מצגת - הועדה המקצועית לקידום רכב אוטונומי בישראל

מצגת מתוך הועדה המקצועית שערכנו בנושא בה עסקנו בסוגיית התשתית הדרושה לקיום תחבורה אוטונומית יעילה ובטוחה וכן בצעדים בהם יש לנקוט על מנת להטמיע את הרכב האוטונומי במשק הישראלי.

02\2019

מצגת - הועדה המקצועית לקידום רכב אוטונומי בישראל

מצגת מתוך הועדה המקצועית שערכנו בנושא בה עסקנו בנושא פריסת רשת ה-5G בישראל ובנחיצותה להטמעת הרכב האוטונומי במשק הישראלי.

עוד בנושא

08\2020

תזכיר חוק - ניסויים ברכב אוטונומי

הפנייה לתזכיר החוק בנושא אפשור ניסויים ברכב אוטונומי ללא נהג.

08\2020

מדד מוכנות הטעמת רכב אוטונומי 2020

מדד KPMG לבחינת מוכנותן של מדינות נבחרות להטמעת רכב אוטונומי בשטחן מבחינת תשתיות, רגולציה ופרמטרים נוספים.

12\2019

כלי רכב אוטונומיים – מדיניות ממשלתית, אתגרים והזדמנויות

דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא אימוץ השימוש בכלי רכב אוטונומיים בישראל.

08\2019

מדד מוכנות הטעמת רכב אוטונומי 2019

מדד KPMG לבחינת מוכנותן של מדינות נבחרות להטמעת רכב אוטונומי בשטחן מבחינת תשתיות, רגולציה ופרמטרים נוספים.

04\2019

דו"ח המועצה הלאומית לכלכלה - מהפכת התחבורה החכמה

דו"ח המציג את ההשלכות המשקיות הצפויות בשל הטמעת כלי רכב אוטונומיים, חשמליים, מחוברים ושיתופיים.

08\2018

מדד מוכנות הטעמת רכב אוטונומי 2018

מדד KPMG לבחינת מוכנותן של מדינות נבחרות להטמעת רכב אוטונומי בשטחן מבחינת תשתיות, רגולציה ופרמטרים נוספים.

bottom of page