top of page
Electric Car

 תחבורה חשמלית
ואיכות הסביבה

מהפכת הרכב החשמלי כבר כאן. לישראל, כמדינת אי קטנה וצפופה, שהתברכה במקורות עצמיים של גז ליצור חשמל, שמחירי החשמל בה זולים ומחירי הבנזין גבוהים, יש יתרון יחסי מובהק בשימוש ברכב חשמלי בהשוואה למדינות המפותחות האחרות. למרות יתרון יחסי זה, ישראל מפגרת ביחס למדינות המערב בחדירת רכבים חשמליים.
 

החזון - אפס זיהום אוויר מתחבורה
Future Mobility IL פועלת להפחתת זיהום האוויר מתחבורה ועידוד התחבורה החשמלית בישראל מול כלל הגורמים במשק תוך הסרת חסמים לחישמול ציי הרכב של מעסיקים, התחבורה הציבורית והתחבורה השיתופית. זאת לצד קידום אפשרויות הטעינה של ציי רכב חשמליים ורכבים פרטיים, שינוי מדיניות המס והטבות לרכבים לא מזהמים, וקידום תמריצים למעבר לתחבורה נקייה.

רוצה לקחת חלק במהפכת הרכב החשמלי?

מאת Future Mobility IL

07\2021

מכתב לשרות בנושא תחבורה חשמלית

מכתב לחה"כ מרב מיכאלי, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, חה"כ קארין אלהרר, שרת האנרגיה וחה"כ תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה בנוגע לצעדים משלימים שדרושים לתוכנית שפירסמו בנושא תחבורה חשמלית.

02\2021

מכתב מענה מטעם מנכ"ל משרד האנרגיה בעקבות המלצות ACEA

מענה למכתב שנשלח בנובמבר 2020 לעידוד תחבורה חשמלית בישראל.

01\2021

פרסום של המשרד להגנת הסביבה בהמשך לחוק האקלים

דו"ח עם נתונים, השפעות והמלצות בנושא עלויות חיצוניות ופליטת גזי חממה.

12\2020

הערות לתזכיר החוק - בניין משותף

מסמך המכיל את הערות Future Mobility לתזכיר החוק להקמת עמדות טעינה בבניינים משותפים.

12\2020

מענה מטעם מנכ"ל משרד האנרגיה - דחיית לוחות הזמנים במכרזי עמדות הטעינה

מכתב מענה למכתבנו מחודש ספטמבר בו ביקשנו לאפשר דחייה בלוחות הזמנים לעמידה ביעדי המכרזים להקמת עמדות טעינה.

12\2020

מכתב לשרה להגנת הסביבה - חוק האקלים

מכתב ששלחנו לשרה ובו המלצותינו לקידום במסגרת חוק האקלים.

11\2020

המלצות מדיניות בעקבות הערות ה - ACEA

מסמך עם המלצותינו לקידום מדיניות בעקבות המכתב שנשלח לבכירי המשק מטעם ארגון ה - ACEA.

11\2020

מצגת - מוניות חשמליות

מצגת הליווי לדיון הועדה לקידום רכב חשמלי בישראל בנושא מוניות חשמליות.

11\2020

מצגת - תחשיב כלכלי להחזקת מונית חשמלית מטעם חברת BDO

מצגת הפורטת את התחשיב הכלכלי שיצרה חברת BDO עבור דיון הועדה לקידום רכב חשמלי בנושא מוניות חשמליות.

11\2020

נייר עמדה - מוניות חשמליות

נייר עמדה אשר בוחן את סוגיית המוניות החשמליות בארץ ובעולם.

09\2020

מכתב למשרד האנרגיה - דחייה בלוחות הזמנים למכרז עמדות טעינה למעסיקים

מכתב ששלחנו למשרד האנרגיה ובו בקשתנו לדחות את לוחות הזמנים לעמידה ביעדי המכרז בחצי שנה, זאת לאור השלכותיו של משבר הקורונה על המשק הישראלי.

06\2020

הקמת עמדות טעינה מהירות בדרכים בין עירוניות

מצע לדיון שערכנו בנושא האופציה להקמתן של תחנות טעינה מהירות על כבישים בין עירוניים.

02\2020

מצגת - הטמעה וקידום רכבים חשמליים בקרב מעסיקים

המצגת מתוך הועדה המקצועית שקיימנו בנושא החסמים והפתרונות של חשמול צי הרכבים בקרב המעסיקים.

09\2019

מכתב בנושא מכרז רכב משרד הבטחון

מכתב המציג את בקשתנו לשקול מחדש את ההחלטה להוציא את הרכבים ההיברידיים מתוך מכרז הרכב של משרד הביטחון.

08\2019

סיכום דיון - חסמים בתשתית הטעינה

סיכום הדיון שערכנו במסגרת "שולחן עגול" בנושא בו השתתפו נציגי חברת החשמל, נציגי יבואניות הרכב החשמלי ונציגי חברות הטעינה.

08\2019

מצגת - חסמים בתשתית הטעינה

מצגת מתוך "שולחן עגול" שערכנו בנושא בו השתתפו נציגי חברת החשמל, נציגי יבואניות הרכב החשמלי ונציגי חברות הטעינה.

08\2019

מכתב לראש רשות המיסים - שינוי במדיניות המס לרכבים נקיים

מכתב ששלחנו לראש רשות המיסים בעקבות פגישתנו בנושא. 

07\2019

מכתב לראש אגף תקציבים וראש רשות המיסים - שינוי במדיניות המס לרכבים נקיים

מכתב ששלחנו לראש אגף התקציבים וראש רשות המיסים המציג את הצעתנו לשינוי מודל המיסוי שנקבע בהקשר לרכבים חשמליים מבלי לפגוע בהכנסות המדינה. 

07\2019

מצגת - חשמול צי אוטובוסים

מצגת מתוך הועדה המקצועית שערכנו בנושא.

05\2019

תכנית רכב חשמלי לישראל

מצגת המכילה את תכנית FMI להטמעת רכב חשמלי בישראל.

05\2019

תשובת רשות החשמל - הסרת חסמים בטעינת רכב חשמלי

תגובת יו"ר רשות החשמל לפנייתנו בנושא ובו הצגת פעילותה ותכניותיה של הרשות בתחום הסרת החסמים הקיימים.

04\2019

מכתב לרשות החשמל - הסרת חסמים בטעינת רכב חשמלי

מכתב המציג את הצעותינו בנושא הסרת החסמים לטעינת רכבים חשמליים.

03\2019

מצגת - הסרת חסמים בטעינת רכב חשמלי

מצגת מתוך הועדה המקצועית שערכנו בנושא.

02\2019

תשובת רשות במיסים לעדכון נוסחת הרישוי הירוק

מכתב תשובה מטעם רשות המיסים בו מעדכנת הרשות כי אכן מקודם מתווה הסדרה להטבות המס עבור רכישת רכבים היברידיים וחשמליים.

01\2019

מכתב לבכירי האוצר - עדכון נוסחת הציון הירוק לכלי רכב חדשים ועיגון ההטבה לכלי רכב חשמליים

פנייתנו לשר האוצר ולבכירי המשק בבקשה לעגן את הטבת המס עבור כלי רכב חשמליים לצד עדכון נוסחת הציון הירוק.

11\2018

מכתב למנכ"ל משרד האנרגיה - מדיניות החדרת הרכב החשמלי לישראל

מכתב בו מפורטים צעדים נוספים שהצענו למשרד האנרגיה כתוספת על תוכנית כניסת הרכב החשמלי לישראל.

11\2018

מצגת Future Mobility IL - רכב חשמלי

מצגת העוסקת בנושא הטמעת רכב חשמלי ומציגה צעדים לקידום מדיניות רכב חשמלי בישראל.

עוד בנושא

03\2020

דו"ח - היבטים סביבתיים בתחבורה

דו"ח שהפיק המשרד להגנת הסביבה ובו בחינה של נתוני זיהום האוויר והשינוי שהרתחש בהם כתוצאה מהתפרצות משבר הקורונה.

01\2020

דו"ח - סקירת  משק האנרגיה בישראל

דו"ח שהפיקו משרד האנרגיה ואגף הכלכלה אשר מציג את משק האנרגיה בישראל ואת התחזית לפיתוחו.

12\2019

עדכון מתווה המיסוי - רכבים היברידיים וחשמליים

הפנייה לעדכון מתווה המיסוי כפי שנקבע.

12\2019

מצגת -  זיהום אוויר מתחבורה בישראל

מצגת שהפיק המשרד להגנת הסביבה לטובת הצגת נתוני זיהום האוויר בישיבת הממשלה.

bottom of page