top of page
Parked Buses

תחבורה ציבורית

רק 17.8% מהיוממים מגיעים למקום העבודה באמצעות תחבורה ציבורית, זאת לעומת 61% המגיעים למקום העבודה באמצעות רכב פרטי. השימוש הדל בתחבורה ציבורית בישראל נובע מחוסר אמון בשירות בשל תדירות נמוכה וזמני נסיעה ארוכים, שמושפעים מחוסר בתשתיות וניהול זכות הדרך בצורה שאינה מטיבה עם שירותי הסעת המונים.

החזון - פתרונות תחבורה ציבורית מידיים 
Future Mobility IL נמצאת בחזית העשייה לשיפור האפקטיביות של התחבורה הציבורית בישראל תוך קידום מדיניות מתעדפת בתשתיות לתחבורה ציבורית מול הדרגים הבכירים במשק וקידום השימוש באמצעים טכנולוגיים לשיפור הדיוק, הייעול וחווית המשתמש בתחבורה הציבורית. במקביל, אנו מציעים ליווי וסיוע לרשויות בקידום פתרונות ברי-קיימא תוך אספקת נתונים מהעולם על פתרונות חדשניים לאזורים פריפריאליים ואוכלוסיות מיוחדות.

 מעוניין לקדם תחבורה ציבורית יעילה בישראל?
מכירה טכנולוגיה שתוכל להביא לפריצת דרך בתחום היוממות בישראל?

מאת Future Mobility IL

07/2021

מכתב לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים בנושא נתיבי תחבורה ציבורית

מכתב מטעם ארגונים פיוצ'ר מוביליטי ישראל, 15 דק' ותחבורה בדרך שלנו, בנושא הרחבת היוזמה לסימון נתיבי תחבורה ציבורית על נתיבים קיימים.

04/2021

מכתב מענה למשרד התחבורה מאת יו"ר Future Mobility IL, אורי יוגב בנושא התממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית

חידוד המלצת החברה בנושא.

03/2021

מענה ממנכ"ל משרד התחבורה בנושא התממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית

המכתב נשלח למנכ"ל משרד התחבורה ובו המלצותינו לאחר פרסום קול קורא להתממשקות אפליקטיבית.

02/2021

מכתב בנושא התממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית – אפליקציית MaaS

המכתב נשלח למנכ"ל משרד התחבורה ובו המלצותינו לאחר פרסום קול הקורא להתממשקות פלטפורמה אפליקטיבית. 

11\2020

מכתב לשרת התחבורה - שדרוג מערך התחבורה הציבורית  - נובמבר 2020

מכתב המציג את פנייתנו לשרת התחבורה בהצעה לשדרג את מערך התחבורה הציבורית ולסייע בקידום אלטרנטיבות הגעה לעבודה.

08\2020

מענה מטעם שרת התחבורה - שדרוג מערך התחבורה הציבורית

מכתב המענה מטעם שרת התחבורה למכתבנו מחודש יולי בו הצגנו את הצעתנו לשדרוג מערך התחבורה הציבורית.

07\2020

מכתב לשרת התחבורה - שדרוג מערך התחבורה הציבורית - יולי 2020

מכתב המציג את פנייתנו לשרת התחבורה בהצעה לשדרג את מערך התחבורה הציבורית בתקופה הנוכחית על מנת לאפשר את חזרת התחבורה הציבורית לשגרה.

07\2020

התחבורה הציבורית בישראל - ועדת בזק

כינסנו ועדת בזק בה השתתפו מפעילי התחבורה הציבורית וספקי שירותי תחבורה, על מנת ללמוד את המסקנות שעלו בעקבות ההגבלות הקודמות ועל מנת להציף את החסמים והקשיים שעלולים להופיע בעקבות התפשטותו המוגברת של נגיף הקורונה בישראל.

06\2020

מכתב לשרת התחבורה - אפליקציות תשלום עבור תחבורה ציבורית 

מכתב המציג את פנייתנו לשרת התחבורה ובו צעדים אשר יש לנקוט במטרה לאפשר את התשלום הסלולרי עבור תחבורה ציבורית תוך הבטחת הזכות לפרטיות.

06\2020

מכתב לראש הממשלה - השבת הרכבת לפעילות 

מכתב המציג את פנייתנו לראש הממשלה בנושא השבת הרכבת לפעילות כחלק מהליך פתיחת המשק לאחר סיום הסגר שהוחל בשל משבר הקורונה.

05\2020

מכתב למנכ"ל משרד הבריאות - החזרת התחבורה הציבורית לפעילות מלאה

המציאות שכפתה עלינו מגפת הקורונה הביאה לצמצום ואף סגירה של רבים ממערכי התחבורה הציבורית. במכתב זה מפורטות המלצות בדבר חזרה של שירותי התחבורה הציבורית כמרכיב קריטי בחזרת המשק לפעילות ועם השלכות ארוכות טווח על פריון המשק.

05\2020

נייר עמדה - פתרונות תחבורה בפריפריה 

נייר עמדה שנכתב בעקבות הוועדה בנושא, בו מפורטים פעולות שונות לשיפור התחבורה בפריפריה בארץ ובעולם וכן המלצות מאת Future Mobility IL לקידום הנושא בארץ.

05\2020

מצגת - פתרונות תחבורה בפריפריה

מצגת שהוצגה בוועדה מקצועית שערכנו בנושא שיפור התחבורה הציבורית והשיתופית ואפשרויות הניידות בפריפריה ובערי הלווין כפתרון First\Last Mile.

12\2019

מכתב לשר התחבורה - הרחבת יוזמת "נתיב פלוס"

מכתב ששלחנו יחד עם ארגון "לובי 99" וארגון "15 דקות" עקב הצלחת 'נתיב פלוס', ובו בקשה לסימון מהיר של נתיבים רבי תפוסה/ נתיבי תחבורה ציבורית נוספים על נתיבים קיימים.

12\2019

נתיב פלוס - רקע, נתוני משרד התחבורה ושינויים בעקבות הפעלתו

מצגת שהוצגה בוועדה מקצועית שערכנו בנושא פרויקט "נתיב פלוס" המציגה את נתוני משרד התחבורה ואת השינויים שיעשו בעקבות הפעלתו.

07\2019

מצגת - תחבורה ציבורית משלימה

מצגת מתוך הועדה המקצועית שערכנו בנושא הפתרונות המשלימים לתחבורה ציבורית.

04\2019

מכתב למנכ"לית  משרד התחבורה - עיכוב בהכשרת נהגי אוטובוס

מכתב המציג את בקשתנו לקביעת נוהל ברור ומחייב של מתן תשובה למועמדים פוטנציאליים המעוניינים לקבל אישור לכשירות תחילת קורס נהגים - בתוך 14 ימי עבודה.

עוד בנושא

06\2020

דיון בועדת הכלכלה - תשלום סלולרי עבור תחבורה ציבורית

קריאתה של ועדת הכלכלה להקפאה מיידית של שירות התשלום הסלולרי עבור תחבורה ציבורית בשל הפגיעה שנוצרה בזכות לפרטיות.

11\2019

מצגת - מצב התחבורה הציבורית בישראל 

מצגת שהוצגה בדיון חירום בכנסת אודות מצב התחבורה הציבורית בישראל.

11\2019

מצגת - ישראל מעבר למוגבלות

מצגת שהפיק ארגון הג'וינט שהוצגה בוועדה מקצועית שערכנו אשר סוקרת את האתגרים והקשיים שעוברים אנשים עם מוגבלויות בעת שימוש בתחבורה הציבורית וכן דרכי את ההתמודדות האפשריות עם מקרים אלו.

bottom of page