top of page

"הפער בין התחבורה הציבורית לפרטית החריף"

כתבה בה מוצגים נתונים שאספנו במסגרת פרויקט "מד פקק" אשר משווים את נתונים התחבורה הציבורית והרכב הפרטי בין חודשים נובמבר 2019 לנובמבר 2020

bottom of page